RODO

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku      ul Kościuszki 6/106, zwana dalej Spółką;
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Idziaka w Spółce, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@simlodzkie.pl ;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe, aby:
 • wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych, zleconych bądź powierzonych
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na administratorze
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowe są odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, znajdującego oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem lub podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a) podmiotom przetwarzającym nasze zlecenia; 

 b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucją państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do niezbędnego czasu ;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku dobrowolnej zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.