Nabór wniosków – Radomsko

I. Termin i miejsce składania wniosków:

1. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od godziny 9.00 w dniu 1 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 dniu 22 grudnia 2023 r.

Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu będzie dostępny w formie papierowej w Urzędzie Miasta Radomska przy ulicy Tysiąclecia 5, parter – punkt podawczy, w siedzibie SIM Łódzkie Sp. z o.o. w Radomsku ul. Kościuszki 6/106 oraz jest udostępniony do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl. oraz – pod niniejszym ogłoszeniem.

2. Składanie wniosków
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Radomska przy ulicy Tysiąclecia 5, parter – punkt podawczy, w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach od 7.30 do 17.00 oprócz dni rozpoczęcia i zakończenia naboru, w których obowiązują godziny wyszczególnione w pkt. 1.

II. Warunki ubiegania się o najem lokalu:

1) TYTUŁ PRAWNY

a) Wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Miasta Radomska.

b) Wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie były i nie są właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu własnościowego, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

2) DOCHÓD MAKSYMALNY

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788) tj. obecnie:

a) w gospodarstwie jednoosobowym – 6 198,35 zł

b) w gospodarstwie dwuosobowym – 8 677,69 zł,

c) w gospodarstwie trzyosobowym – 11 983,48 zł,

d) w gospodarstwie czteroosobowym – 14 049,59 zł,

e) w gospodarstwie pięcioosobowym – 16 942,16 zł.

3) ZDOLNOŚĆ CZYNSZOWA

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Radomsko a Inwestorem, od najemców będzie oczekiwane posiadanie zdolności czynszowej do terminowego uiszczania świadczeń pieniężnych wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego określonej jako: minimalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, która w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, nie może być niższa od 25 % wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788) tj. obecnie:

a) w gospodarstwie jednoosobowym – 1.549,59 zł,

b) w gospodarstwie dwuosobowym – 2 169,42 zł,

c) w gospodarstwie trzyosobowym – 2 995,87 zł,

d) w gospodarstwie czteroosobowym – 3 512,40 zł,

e) w gospodarstwie pięcioosobowym – 4 235,54 zł

 

Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, który w art. 3 ust. 3 stanowi, że za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

III. Zasady wyłaniania przyszłych najemców:

1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego składają wniosek wraz z:

1) deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;

2) dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania tj.:

a) w odniesieniu do dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT 2022 – (dokumenty do wglądu),

b) w odniesieniu do dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególnionych w art. 3 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dokumenty potwierdzające uzyskane dochody – dokumenty potwierdzające uzyskane dochody – (dokumenty do wglądu);

3) zaświadczeniem z właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem lokalu oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierające informację o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);

4) zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3-ech miesięcy;

5) innymi dokumentami, zaświadczeniami lub oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.


2. Wybór najemców zostanie dokonany spośród osób spełniających w
yżej wymienione warunki do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego, przy uwzględnieniu kryteriów i zasad oceny punktowej określonych uchwałą Rady Miejskiej nr LXVIII/658/23 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 września 2023 r.

3. O kolejności wpisania na listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku.

4. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców będzie decydować data i kolejność złożenia wniosku.

IV. Umowa najmu:

1. Umowy najmu zostaną zawarte przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Miasto Radomsko.

2. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone:

1) zawarciem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

2) uregulowaniem kwoty partycypacji (przewidywana jest możliwość uregulowania w II transzach),

3) wpłatą kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości odpowiadającej 12-krotności miesięcznego czynszu.

 

3. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy najmu zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja spełnienia warunków określonych w punkcie II niniejszej informacji (Warunki ubiegania się o najem lokalu).