Zarząd

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu:
Grzegorz Dyla

 

 

Kompetencje organu:

  • Sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu.
  • Do obowiązków Zarządu należy w szczególności przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności za ubiegły rok obrotowy sprawozdania o wydatkach w zakresie przewidzianym art. 17  ustawy o zasadach zarządzania.
  • Prezes Zarządu dokonuje jednoosobowo czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  w stosunku do pracowników Spółki.